anfang
Inledande bokstav i en paragraf som görs större än texten i övrigt och som ofta görs speciellt utsmyckad.

antikva
Teckensnittsfamilj som har seriffer. Times, Garamond och Bodoni är exempel på antikva-typsnitt.

art director
Ansvarig för det visuella i en produktion.

baslinje
Inom typografi är baslinjen den linje på vilka de flesta bokstäver ””står”".
I regel beräknas radavståndet hos ett textstycke utifrån avståndet mellan två efterföljande textraders baslinje.

beskära
Att ta bort delar av en bild

betraktningsljus
Standardiserat ljus för betraktning av trycksaker. Eftersom det omgivande ljuset påverkar kulörer upplevs ska betraktningsljus vara standardiserat till en ljustemperatur av 5000K.

bindestreck
Skrivtecken som vanligen används för att beteckna en sammansättning av två ord (t.ex. DVD-skiva och svensk-amerikan) eller vid sidmarginal då avstavning behövs. Ska ej förväxlas med minustecken och tankstreck.

bindestreck, hårt och mjukt
Ett mjukt (vanligt) bindestreck brukar användas av ordbehandlare och layoutprogram som ett lämpligt ställe att avstava om detta skulle behövas. Används istället ett hårt bindestreck så markerar detta att ordet inte får brytas på denna plats. Mjukt och hårt bindestreck är alltså två olika tecken i teckenuppsättningen.

brödtext
Brödtext är en benämning på den löpande texten i en bok, annat litterärt verk, i trycksak eller på en webbsida, till skillnad från exempelvis rubriker och bildtexter.
bunt Innermarginalen i en bunden trycksak.

CMYK
Cyan, Magenta, Yellow (gult) Key-color (svart). Kulörsystem som används i till exempel fyrfärgstryck.

colorsync
Apples kulörhanteringssystem.

copywriter
Ansvarig för textinnehåll i en produktion

dekorfärg
Tryckfärg i speciella kulörer som inte kan framställas med fyrfärgstryck.

dingbats
Dingbat är ett ornament, en vinjett, symbol eller bild som används i text i dekorationssyfte.
De speciella teckensnitt som endast består av sådana bilder eller ornament kallas dingbats.

divis
se bindestreck

DPI
Dots per inch, punkter per tum. Anger utskriftsupplösning hos skrivare och fotosättare.

dummy
Ett provexemplar av till exempel en utskjutning eller en färdig trycksak, oftast handgjord.

duplexbild
En gråskalebild där en andra färg adderas. Den andra färgen används på mellantonerna, dvs svart blir fortfarande svart, medan grått kommer att färgas av den andra färgen. Vanligtvis är den andra färgen en dekorfärg.

EPS
Encapsulated PostScript. Bildformat som kan innehålla både vektor och pixelgrafik.

falska kapitäler
Kapitäler som inte finns som egen skärning i typsnittet utan istället används förminskade versaler.

font
En teckensnittsuppsättning i en viss snittvariant lagrad på fil utgör en font.

format
Anger storlek av en yta.

fot
Nederdelen av en sida, motsats till sidans huvud.

framkant
Yttermarginalen på en sida,motsats till sidans innermarginal, bunten.

friläggning
Innebär att man klipper ut en bild så att dess bakgrund försvinner.

fyrfärgsseparation
Att konvertera en bild från RGB till CMYK. I denna process anpassas
bilden även till aktuella tryckegenskaper.

fyrkant
Inom typografin är en fyrkant en relativ längdenhet, som motsvarar det aktuella teckensnittets storlek. Hos en text satt i 12 punkter är en fyrkant det samma som 12 pt. En typografisk fyrkant utgör alltså ingen fix måttenhet, utan anpassar sig efter storleken hos texten.

färg
Den fysiska formen av färg, exempelvis tryckfärg. Se även kulör.

färgstyrning
De processer och aktiviteter som syftar till att standardisera färgåtergivning i olika system och med olika tryckmetoder. Ett exempel på färgstyrning är när man försöker simulera en trycksaks färger på en skärm. En viktig del i färgstyrning är framtagande och användande av ICC-profiler.

gemener
Små bokstäver, motsats till versaler

grotesk
Annat namn på linjär

horunge
Ensam, ofullständig textrad eller ensamt ord, i början eller slutet av ett stycke, som hamnat på annan sida eller i annan spalt än resten av stycket.

ICC
International Color Consortium, organisation som arbetar för standardisering av hur man arbetar med kulörhantering

ICC-profil
En standard för att beskriva kulörhanteringen för en enskild enhet, till exempel en skärm, skrivare eller tryckpress.

indrag
Blankt utrymme i början av en textrad. Vanligt sätt att markera nytt stycke.

ingress
Ingressen är den inledande delen av en artikel. Den ska sammanfattar artikeln och ta fram det viktigaste. Är oftast satt i lite fetare stil än den efterföljande brödtexten.

kalibrera
Att ställa in och justera en process så att den stämmer mot givna riktvärden.

kapitäler
Kapitäler är versala bokstäver med samma höjd som gemener.

kerning
Att öka eller minska avståndet mellan utvalda bokstavspar för att behålla en bra ordbild och därmed underlätta läsningen. Se även spärrning och knipning.

knipning
Att minska avståndet mellan alla bokstäver i en textmassa.

korrektur
Förhandsvisning av produktionen som kunden får möjlighet att ha synpunkter på. Viktigt att alla är införstådda med vad det aktuella korrekturet avser, om inget annat sägs är det ofta allt i produktionen inkl. text, stavning, layout, bildval och bildkvalitet.

kulör
Människans uppfattning av ljus med en viss blandning av våglängder.

kägel
Äldre namn för radavstånd

layout
Layout innebär att den grafiska formgivaren sätter samman text och bild på en yta.

ligatur
Ligatur är när två tecken smälter samman till ett av estetiska skäl. En vanlig ligatur bildas med bokstäverna fi, där toppen i f:et då utgör i:ets prick.

linjär
Teckensnittsfamilj som inte har serifer. Helvetica och Arial är exempel på linjärer. Kallas även sanserif eller grotesk.

logotyp
Symbol eller grafisk bild som symboliserar ett företag, en organisation eller representerar ett varumärke.

lågupplöst (bild)
Bild med låg upplösning (72-96ppi). Används ofta som markeringsbild i layouter för att spara utrymme och datorkapacitet, och ersätts senare med en högupplöst version.

marginal
Det tomma utrymme som omger en satsyta eller en bild på en tryckt sida.

maximal färgmängd
I en offsetpress anges färgvärdet för varje tryckfärg (CMYK) i procent. C100 innebär alltså 100 procent av färgen cyan. Alla färger kan inte tryckas i 100 procent, då detta orsakar att det blir kladdigt (smetning). Den maximala färgmängden kan variera från ca 240% för dagstidningstryck till 350% för högkvalitativt offset på bestruket papper.

ombrytning
Sammanställning av en trycksaks text och bilder till färdiga sidor.

omflödning
se radfall

omfång
Antalet sidor i en trycksak.

opacitet
Opacitet används för att beteckna hur liten transparansen (genomskinligheten) är, dvs hög opacitet ger låg genomskinlighet. Används inom grafisk produktion både om papper och i vissa grafiska program.

Open type
Typsnittsformat utvecklat av Microsoft och Adobe.

OPI
Open Prepress Interface. Teknik för att automatiskt byta ut lågupplösta bilder mot högupplösta under arbetsflödet.

oseparerad (bild)
En oseparerad bild har inte anpassats för någon tryckmetod. Se även fyrfärgsseparation.

pagina
Sida eller sidnummer.

passmärke
Märke som används vid tryckning för att kontrollera att de fyra färgerna trycks på exakt avsett ställe.

PDF
Portable Document Format. Digitalt dokumentformat utvecklat av Adobe. Filerna visas på skärm i samma form som de har som utskrivna, så långt skärmens upplösning tillåter.

personifiering
se variabeldata

pixel
Det minsta element en grafisk bild byggs upp av.

planskanner
Skanner där originalet läggs på en plan glasskiva. Se även trumscanner.

PMS
Pantone Matching System, system för dekorfärg.

PPI
Pixels per inch. Anger upplösning hos pixelbaserade bilder. Upplösningen är beroende på antalet pixlar samt bildens storlek. För normalt fyrfärgstryck brukar en upplösning på 300ppi rekommenderas.

pressprovtryck
Provtryckning som görs på rätt papperskvalitet och i samma tryckpress som där slutproduktionen ska produceras. Kostsamt i offset, vanligare för digitaltryck

primärfärg
se primärkulör

primärkulör
En primärkulör är en av de färgtoner man utgår från vid färgblandning. Vilka primärkulörerna är beror på vilket färgsystem som används. På skärmar är det rött, grönt och blått (RGB). I fyrfärgstryck är det cyan, magenta och gult (CMY).

processfärg
De färger man trycker med, i vanliga fall CMYK.

radavstånd
Radavstånd avser inom typografin avståndet mellan en textrads baslinje till nästföljande textrads baslinje.

radfall
Det sätt en text bryts i högermarginalen i en spalt. Ändras vid redigering av texten, men kan även förändras vid byte av font eller ripp.

raster
Används för att simulera gråtoner i tryck, vanligen i form av punkter i olika storlek.

retuschering
Förändring och manipulation av en bild.

RGB
Färgsystem som används i bildskärmar och skannrar. Står för primärfärgerna som ingår, Red, Green och Blue.

sanserif
Annat namn för linjär.

satsyta
Satsyta är den del av en sida som upptas av text och/eller bilder, dvs. det renskurna formatet minus marginaler, men inklusive eventuellt spaltmellanrum. Pagina (sidnummer) och kolumntitlar räknas normalt inte in i satsytan.

sekundärfärg
se sekundärkulör

sekundärkulör
Sekundärkulör är sammanfattningsnamnet på kulörer som uppstår som ett resultat av blandningar av primärkulörer.

serifer
Namnet på de tvärstreck som avslutar den bokstavsstapel som utgör en bokstav eller ett tecken i en teckenuppsättning. Kan även användas för att beteckna de typsnitt som har sådana tvärstreck. Se även antikva.

sidfot
Sidfot benämns den nedersta delen av en bok- eller dokumentsida. I sidfoten skrivs
normalt paginan.

sidhuvud
Sidhuvudet benämns den översta delen av en bok- eller dokumentsida.
I sidhuvudet i boksidor skrivs normalt bokens titel eller namnet på det kapitel som sidans text är en del av.

skärmärke
Märken som anger var tryckarket ska skäras efter tryckning.

soft-proof
Kontroll och korrektur av ett dokument på bildskärm.

spärrning
Att öka avståndet mellan alla bokstäver i en textmassa.

svartpunkt
Svartpunkt är den mörkaste tonen i en bild.

tankstreck
Tankstrecket är ett skiljetecken som används i skrift då man vill infoga ett parentetiskt inlägg – vanligtvis en förklaring eller ett exempel – i en mening. Tankstreck kan ofta användas på samma sätt som kommatecken, men anses av många något starkare – dock ej lika starkt som punkt. Tankstrecket används ofta för att ange repliker i viss litteratur (därav tankstreckets andra namn talstreck, replikstreck, anföringsstreck eller pratminus). Det skall då stå först på ny rad samt vara indraget som nytt stycke.

teckensnitt
se typsnitt

TIFF
Tagged Image File Format, pixelbaserat bildformat.

True-type
Typsnittsformat som tidigare varit vanligt på Windows-plattformen.

trumskanner
Skanner där originalet fästs vid en roterande glastrumma.

tryckbärare
Det material man trycker på, oftast papper.

Type-1
Typsnittsformat utvecklat av Adobe.

typografi
Att sätta och utforma text.

typsnitt
Teckensnitt eller typsnitt avser en komplett uppsättning bokstäver, siffror och tecken i olika typgrader (storlekar) och snittvarianter (till exempel rak, kursiv och fet) som har ett gemensamt utseende och gemensamt namn.

UCR
Under Color Removal. Teknik för att minska den totala färgmängden.

upplaga
Antalet exemplar av en tryckt produkt.

upplösning (bild)
se ppi

urklippsbana
När bilder ska friläggas läggs en urklippsbana in i bilden. Urklippsbanan beskriver vad som ska vara med och vad som ska bort.
utfall Objekt på en sida som går ända ut i kanten ska sticka ut ca 3mm. Anledningen är att undvika att arken flyttar sig vid renskärningen, vilket skulle ge en tunn vit kant om utfall saknas.

variabeldata
Att anpassa en trycksak efter mottagaren. Enklaste formen är adressering, men kan även handla om anpassning av innehåll som text eller bild. Finansiell data, t ex kontoutdrag eller skattsedel är den vanligaste varianten.

vektorgrafik
Vektorgrafik består av geometriska primitiver, såsom punkter, linjer, cirklar och dylikt, som tillsammans beskriver en bild. Detta till skillnad från rastergrafik som enbart består av bildpunkter/pixlar.

versaler
Stora bokstäver, motsats till gemener.

vinjettering
se friläggning

vitpunkt
Vitpunkten är den ljusaste tonen i en bild.

x-höjd
Inom typografin benämns x-höjden den höjd mellan baslinjen och toppen på lilla bokstaven x. Normalt ryms de flesta gemenerna inom den här höjden.

ytvikt
Benämning för att ange pappersvikt, mäts i gram/kvm.

dpn Göteborg

dpn Göteborg
Norra Hamngatan 4
411 14 Göteborg
Tel // 031 743 00 30
Fax // 031 711 23 10
Mail // info@dpn.se

dpn Malmö

dpn Malmö
Besök & Produktion // Östra Hindbyvägen 28, 213 74 Malmö
Postadress // Box 15084, 200 31 Malmö
Tel // 040 600 99 00
Fax // 040 644 46 85
Mail // info@dpn.se

dpn Lager & logistik
Östra Hindbyvägen 28, 213 74 Malmö

Karta dpn Göteborg

Karta till dpn Göteborg

Karta dpn Malmö

Karta till dpn Malmö